Статут

    «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами
житлово-будівельного кооперативу «ПЕДАГОГ»
Протокол №___
від __ /__________ 2016 р.

С Т А Т У Т

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ

«ПЕДАГОГ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Організований при Київському державному педагогічному інституті ім. О. М. Горького

Код ЄДРПОУ  22867872

 

м. Київ

2016 р.

 

СТАТТЯ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Цей статут є новою редакцією Статуту житлово-будівельного кооперативу «ПЕДАГОГ» (надалі – Кооператив), зареєстрованого відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві; дата державної реєстрації 07.09.1970 року.
 • Кооператив організований при Київському державному педагогічному інституті ім. О.М. Горького у відповідності з рішенням виконкому Радянської Ради народних депутатів від 06 лютого 1967 року № 115 для будівництва Об’єкту будівництва – Житлового будинку, що знаходиться за адресою м. Київ, вулиця Плеханова, будинок 6, який було введено в експлуатацію рішенням виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 31 грудня 1969 року № 2339.
 • Повна назва Кооперативу:
 • українською мовою — Житлово-будівельний кооператив «ПЕДАГОГ»;
 • англійською мовою — Condominium «PEDAGOG».

Скорочена назва:

 • українською мовою — ЖБК «ПЕДАГОГ»;
 • англійською мовою — Condominium «PEDAGOG».
  • Місцезнаходження Кооперативу:

Україна, 02002 — м. Київ, вулиця Плеханова, будинок 6.

 • Кооператив здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України: «Про кооперацію», «Про державну реєстрацію юридичних  та фізичних осіб-підприємців», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.
 • Відповідно до чинного законодавства Кооператив є незалежною, неприбутковою організацією, створеною для спільної господарської діяльності з метою задоволення своїх економічних та інших потреб на засадах самоврядування і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами кооперативу.
 • Доходи (прибутки) Кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої  неприбуткової організації (Кооперативу), реалізації мети (цілей і завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
 • Джерелами формування майна та коштів Кооперативу є:
 • вступні, членські та цільові внески членів Кооперативу;
 • кошти, отримані як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;
 • кошти та майно, що надходять для забезпечення потреб статутної діяльності Кооперативу;
 • майно, добровільно передане Кооперативу його членами;
 • грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, в тому числі іноземних;
 • пасивні доходи;
 • кошти, отримані з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей кооперативу;
 • інші надходження, не заборонені законодавством для виконання статутних цілей.
  • Кооператив є юридичною особою з моменту його реєстрації, має рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штамп та інші необхідні реквізити.
  • Кооператив має право від свого імені укладати договори відповідно до цілей його діяльності, нести обов’язки відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, бути позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, у господарському, адміністративному та третейському судах.
  • Кооператив самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями належним йому майном. Кооператив не відповідає за зобов’язаннями його членів так само, як і його члени не відповідають за зобов’язаннями Кооперативу. Кооператив не відповідає за зобов’язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов’язаннями Кооперативу.
  • Кооператив на добровільних засадах має право виступати засновником, учасником некомерційних організацій, інших кооперативів та об’єднань, інших некомерційних юридичних осіб, діяльність яких відповідає Статутним цілям та завданням діяльності Кооперативу.
  • Кошти та майно Кооперативу (або його частини) не можуть розподілятись між членами Кооперативу, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та пов’язаних з ними осіб.

СТАТТЯ 2.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ

2.1.     Метою діяльності Кооперативу є забезпечення захисту прав членів Кооперативу відповідно до цього Статуту та дотримання ними обов’язків щодо належного утримання та використання неподільного та спільного майна будинку; забезпечення своєчасного надходження внесків для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

2.2.     Завданням та предметом діяльності Кооперативу є:

 • належне утримання будинку та прибудинкової території;
 • забезпечення реалізації прав членів Кооперативу на володіння та користування спільним майном членів Кооперативу;
 • нагляд за своєчасним наданням членам Кооперативу житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами;
 • здійснення господарської діяльності для забезпечення потреб Кооперативу та завдань і вимог цього Статуту без розподілу прибутку між його членами;
 • забезпечення виконання власниками квартир Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями;
 • сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства.

 

СТАТТЯ 3.

ЧЛЕНСТВО У КООПЕРАТИВІ

 • Членами Кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які є власниками квартир (паю), додержуються вимог Статуту і користуються правом ухвального голосу.

3.2.     Членство у Кооперативі є добровільним і набувається одночасно з набуттям права власності на квартиру.

Особа, яка набула право власності на квартиру в будинку, подає до Правління Кооперативу заяву про вступ до членів Кооперативу. До заяви додається правовстановлюючий документ на квартиру.

 • Інтереси неповнолітніх, недієздатних та обмежено дієздатних членів Кооперативу представляють їх батьки, опікуни або піклувальники.
 • Членство у Кооперативі припиняється у зв’язку з відчуженням квартири або інших підстав, передбачених чинним законодавством. Членство у Кооперативі не припиняється у зв’язку з повним або частковим руйнуванням будинку.

СТАТТЯ 4.

ВЛАСНІСТЬ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ

4.1.     Член Кооперативу є власником квартири, яка належить йому на праві приватної власності. Порядок здійснення цього права регулюється законом.

4.2.     Член Кооперативу є співвласником на праві спільної сумісної власності допоміжних приміщень будинку, його конструктивних елементів і технічного обладнання. Вся спільна сумісна власність не підлягає розподілу між членами Кооперативу та не може бути передана іншим фізичним або юридичним особам. Кооператив не може вчиняти дії , що можуть призвести до втрати ним частки у спільній сумісній власності. Частка кожного члена Кооперативу у спільній сумісній власності невід’ємно пов’язана з правом власності члена Кооперативу на квартиру та не може бути відчужена окремо.

4.4.     Об’єкти, що перебувають у спільній сумісній власності членів Кооперативу, передаються в управління Правлінню кооперативу. Правління кооперативу має право використовувати їх у порядку, передбаченому Статутом. Правління кооперативу не має права відчужувати об’єкти спільної сумісної власності.

4.5.     Межі квартир і приміщень будинку визначаються згідно з планами, які містяться в технічних паспортах.

4.6.     Загальні збори членів Кооперативу можуть приймати рішення щодо використання об’єктів, що перебувають у спільній сумісній власності членів Кооперативу.

4.7.     Обмеження на користування приміщеннями будинку:

 • приміщення квартир повинні використовуватись відповідно до їх призначення;
 • нежитлові приміщення будинку повинні використовуватись за своїм функціональним призначенням; функціональне призначення нежитлових приміщень будинку може бути змінено у відповідності з чинним законодавством України;
 • члени Кооперативу повинні керуватись обмеженнями на користування житловими та нежитловими приміщеннями, які встановлені цим Статутом та законодавством України.

 

 

СТАТТЯ 5.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ

5.1.     Член Кооперативу має право:

 • обирати й бути обраним до органів управління Кооперативу та до Ревізійної комісії Кооперативу;
 • у встановленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом із ним, вселити у займане ним житлове приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно;
 • на збереження житлового приміщення, при тимчасовій відсутності незалежно від причин і строку відсутнос­ті, тимчасово відсутній член Кооперативу зберігає права і несе обов’язки, передбачені цим Статутом;
 • вийти з Кооперативу в разі відчуження квартири: особа вважається такою, що вийшла з кооперативу, з дня відчуження житлового чи нежитлового приміщення;
 • безкоштовно користуватись об’єктами, що перебувають у спільній власності членів Кооперативу, режим користування якими визначається Загальними зборами членів Кооперативу або Зборами уповноважених. Вищеназване право безпосередньо пов’язано з правом власності на квартиру і не може бути зупинено чи скасовано без згоди члена Кооперативу;
 • самостійно, без згоди з іншими членами Кооперативу, розпоряджатись належними йому квартирами на правах власності, за умови дотримання засад добросусідства, Державних будівельних норм та законодавства України. Член Кооперативу не має права використовувати належну йому квартиру як офісне, виробниче або складське приміщення без отримання дозволу Правління кооперативу;
 • брати участь у прийнятті рішень Загальних зборів членів Кооперативу;
 • вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Кооперативу, усунення недоліків в роботі його органів управління;
 • вимагати у виконавчого органу Кооперативу дотримання положень Статуту та виконання покладених на нього зобов’язань. У випадку неналежного їх виконання член Кооперативу може звернутись до суду для захисту своїх інтересів;
 • проводити у встановленому чинним законодавством України порядку будь-які вдосконалення і зміни в належних йому на праві власності квартирах, якщо вони не порушують структурну цілісність будинку, його технічного обладнання, а також не завдають шкоди майну інших членів Кооперативу за умови дотримання засад добросусідства, Державних будівельних норм та Законодавства України. При обумовленій законодавством України необхідності член Кооперативу повинен надати Правлінню кооперативу відповідним чином погоджений проект на вдосконалення і зміни в належній йому квартирі;
 • одержувати відомості про діяльність Кооперативу, його фінансовий стан та витрати під час звітів Прав­ління на Загальних зборах, Зборах уповноважених членів Кооперативу;
 • одержувати відомості про чергові рішення Правління, виконання ним зобов’язань перед членами Коопе­ративу впродовж усього звітного періоду роботи виконавчого органу Кооперативу; знайомитись з випис­ками із протоколів і протоколами засідання Правління, Зборів уповноважених і Загальних зборів. Інформація про рішення доводиться до відома членів Кооперативу через оголошення та уповноважених представників членів Кооперативу;
 • вимагати від органів управління Кооперативу утримання в належному санітарному, технічному стані ліфтів, сміттєпроводів, систем водопостачання та водовідведення, теплопостачання, димоходів, блискавковідводів, електропостачання, системи протипожежної безпеки.

5.2.     Член Кооперативу зобов’язаний:

 • виконувати вимоги цього Статуту, рішення Загальних зборів, Зборів уповноважених членів Кооперативу і Правління кооперативу;
 • додержуватись «Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями», правил пожежної безпеки, чистоти і порядку в під’їздах, кабінах ліфтів, на сходових клітках та в інших місцях загального користування, дбайливо ставитись до майна Кооперативу, до об’єктів, що перебувають у спільній сумісній власності членів Кооперативу;
 • своєчасно інформувати про виявлення несправностей в інженерних мережах, конструктивних елементах належного йому приміщення;
 • використовувати житлове приміщення та об’єкти, що перебувають у спільній власності членів Кооперати­ву відповідно до їх призначення, не порушуючи при цьому права та інтереси інших членів Кооперативу. забезпечувати схоронність приміщення, дбайливо ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання, а також до об’єктів благоустрою;
 • самостійно вживати необхідні заходи для запобігання завданню шкоди об’єктам, що перебувають у спільній власності членів Кооперативу;
 • забезпечувати доступ до частин та елементів квартири, нежитлового приміщення, у разі необхідності усунення пошкоджень об’єктів, що перебувають у спільній власності членів Кооперативу, або для запобігання можливої шкоди, яка може бути завдана цим об’єктам. Збитки, які може понести у цьому разі член Кооперативу, повинні бути йому відшкодовані за рахунок коштів Кооперативу;
 • своєчасно здійснювати оплату комунальних послуг, вносити платежі на розрахунковий рахунок Кооперативу у розмірі, встановленому Загальними зборами членів Кооперативу з урахуванням реальних витрат. Обов’язки по здійсненню всіх внесків виникають у члена Кооперативу з моменту придбання ним права власності на квартиру;
 • не допускати виникнення боргу перед Кооперативом. У разі виникнення, накопичення боргу член Кооперативу протягом десяти днів з моменту виставлення претензії Правлінням Кооперативу має право звернутися для укладання з Кооперативом договору про реструктуризацію боргу відповідно до якого зобов’язується протягом договірного строку погасити борг повністю за весь період, у який виник борг;
 • якщо член Кооперативу здає свою квартиру у найм, він повинен в десятиденний термін заявою повідо­мити Правління про кількість фізичних осіб, які будуть користуватись квартирою та строк найму;
 • утримувати квартиру, що перебуває у його власності, в належному санітарному, технічному та протипожежному стані, проводити за власний рахунок її поточний ремонт;
 • кожний член Кооперативу зобов’язаний відшкодувати Кооперативу або членам Кооперативу збитки, заподіяні ним або членами його сім’ї. Відшкодування збитків проводиться відповідно до чинного зако­нодавства України;
 • в разі відчуження членом Кооперативу квартири чи нежитлового приміщення повідомити покупця про умови вступу до Кооперативу та надати покупцю для ознайомлення цей Статут.

СТАТТЯ 6.

ПРАВА І ОБОВЯЗКИ КООПЕРАТИВУ

6.1.     Кооператив має право:

 • здійснювати діяльність, пов’язану з утриманням будинку і прибудинкової території згідно з Державними будівельними нормами та Державними санітарними правилами відповідно до мети діяльності, передбаченою цим Ста­тутом, у тому числі укладати договори з фізичними та юридичними особами;
 • вимагати від члена Кооперативу своєчасного проведення робіт з усунення пов’язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з вини члена Кооперативу, або відшкодування вартості зазначених робіт;
 • організовувати виконання робіт з утримання будинку, прибудинкової території;
 • визначати підрядні організації, що надають послуги з утримання будинку, прибудинко­вої території;
 • одержати в безстрокове користування або у власність в установленому чинним законодавством України порядку земельну ділянку (прибудинкову територію);
 • набувати у спільну сумісну власність членів Кооперативу квартири або нежитлові приміщення будинку, іншу нерухомість, основні засоби, обладнання та інвентар;
 • використовувати в інтересах членів Кооперативу окремі об’єкти, що перебувають у спільній власності членів Кооперативу, за рішеннями Загальних зборів членів Кооперативу або Зборів уповноважених;
 • розпоряджатися коштами Кооперативу відповідно до кошторису, затвердженого Загальними зборами членів Кооперативу або Зборами уповноважених;
 • представляти і захищати права та інтереси Кооперативу та членів Кооперативу у державних органах влади і управління, органах місцевого самоврядування, в судах відповідно до чинного законодавства;
 • на злісних порушників цього Статуту Правління кооперативу має право звертатись зі скаргами до суду, правоохоронних органів, Прокуратури про притягнення їх до адміністративної відповідальності у випадках, передбачених законодавством і цим Статутом;
 • здійснювати інші дії, що відповідають меті, завданням та предмету діяльності Кооперативу.

 

6.2.     Кооператив зобов’язаний:

 • забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічній стан допоміжних приміщень, ліфтів, сміттєпроводів, систем водопостачання та водовідведення, теплопостачання, димоходів, блискавковідводів будинку і санітарний стан прибудинкової території;
 • своєчасно ознайомлювати членів Кооперативу з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
 • утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, забезпечувати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до запобігання аварійним ситуаціям та їх ліквідації, усунення порушень щодо надання послуг в установлені законодавством строки;
 • здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинку, квартир, приміщень;
 • своєчасно проводити підготовку будинку та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 • додержуватись єдиних правил і норм експлуатації та ремонту житлового фонду, утримання житлового будинку та прибудинкової території та правил експлуатації жит­лових та нежитлових приміщень;
 • організовувати при необхідності проведення технічної інвентаризації будинку, належних до нього будівель і споруд та прибудинкової території;
 • виступати замовником робіт і послуг та укладати угоди з відповідними підприємствами, що надають ці роботи і послуги, провадити їх оплату;
 • забезпечувати своєчасне надання послуг належної якості згідно із законодавством;
 • забезпечувати своєчасний ремонт будинку, безперебійну роботу інженерного обладнання будинку і житлових приміщень, належне утримання під’їздів, інших місць загального користування будинку та тери­торії біля будинку;
 • отримувати внески на проведення капітального ремонту будинку, розміри яких визначають Збори уповноважених;
 • здійснювати або сплачувати вартість ремонту квартири, або зараховувати цю вартість у рахунок внесків на експлуатацію та ремонт будинку, якщо необхідність у його проведені викликана пошкодженням частин будинку, інженерного обладнання, пов’язаним із капітальним ремонтом будинку чи його конструктивних частин. Вартість ремонту та обсяг робіт ремонту визначається за погодженням двох сторін — члену Коо­перативу та Правління кооперативу В разі відсутності такої згоди між сторонами щодо визначення вартості відновлювального ремонту залучаються спеціалісти для визначання розміру внесків;
 • представляти інтереси членів Кооперативу у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами;
 • забезпечувати своєчасне надходження від членів Кооперативу внесків, встановлених рішенням Загальних зборів, Зборів уповноважених членів Кооперативу;
 • здійснювати контроль за виконанням договірних зобов’язань підприємствами та приватними особами, які здійснюють утримання будинку, інших будівель і споруд Кооперативу, прибудинкової території і надають комунальні та інші послуги. У випадку гострої необхідності забезпечити невідкладний виклик аварійних, комунальних та інших служб, з якими Кооператив має договірні відносини щодо утримання будинку та прибудинкової території.

СТАТТЯ 7.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УТРИМАННЯ БУДИНКУ І ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

7.1.     Для забезпечення належного утримання будинку і прибудинкової території щороку Правління кооперативу складає кошторис надходжень і витрат на наступний фінансовий рік і розміри внесків кожного члена Коопе­ративу (за винятком тарифів, затверджених міською державною адміністрацією). Тарифи за комунальні послу­ги не повинні перевищувати тарифів, затверджених міською державною адміністрацією, Кошторис і розміри внесків членів Кооперативу на наступний фінансовий рік повинен бути складений не пізніше 1 грудня пото­чного року.

7.2.     Кошторис і розміри внесків членів Кооперативу на наступний фінансовий рік затверджуються Загальними зборами членів Кооперативу впродовж грудня, в якому передбачаються такі статті витрат:

 • поточні витрати;
 • витрати на оплату комунальних та інших послуг;
 • витрати та накопичування на ремонт будинку;
 • додаткові витрати.
  • До поточних витрат відносяться:
 • витрати на утримання управлінського та технічного та обслуговуючого персоналу при виконанні окремих функцій і робіт згідно з договором (угодою, контрактом);
 • витрати на оплату робіт і послуг, що виконуються згідно з укладеними договорами, а саме: тех­нічні роботи з усунення аварій у комунікаційних мережах водопостачання, каналізації, ліфтах тощо;
 • інші витрати, а саме: купівля інвентарю двірнику, сміттєвих баків, канцтоварів, миючих засобів, благоустрій прибудинкової території тощо.

7.4.     До додаткових витрат можуть бути віднесені витрати на капітальний або поточний терміновий ремонт. Внески на додаткові витрати можуть вноситись членами Кооперативу щомісячно або одноразово та лише в тому разі, коли на терміновий ремонт не вистачає безготівкових коштів Кооперативу та за згодою Загальних зборів або Зборів уповноважених членів кооперативу.

7.5.     Внески на поточні витрати вносяться членами Кооперативу в порядку та в строки, що визначаються Загальними зборами членів кооперативу. Розмір платежів та поточні витрати кожного члена Кооперативу визначаються розміром квартири, власником якої він є у сукупній площі наявних у будинку квартир згідно з проектною до­кументацією, а також загальною сумою витрат на цілі, передбачені річним кошторисом. Розмір частки кожного члена Кооперативу у вартості будинку визначається, як відношення загальної площі його квартири в м2 до сумарної загальної площі усіх наявних у будинку квартир в м2 згідно з проектною документацією, Загальними зборами або Зборами уповноважених членів кооперативу; може бути визначений іншій порядок розподі­лу загальних витрат між членами Кооперативу.

7.6.     Член Кооперативу, як власник квартири, зобов’язаний вносити внески на поточні витрати незалежно від його місця проживання.

7.7.     Розмір щомісячних внесків для оплати комунальних (водопостачання, теплопостачання, газопостачання та водовідведення) та інших послуг визначається згідно з показниками лічильників або затверджених в установ­леному порядку тарифів, а при відсутності лічильників і тарифів — за умовами договору між постачальником послуг та Кооперативом, який представляє інтереси членів Кооперативу перед постачальниками.

7.8.     При фізичному знищені або руйнуванні будинку на Загальних зборах членів Кооперативу приймається рішення про доцільність його відновлення. Відновлення будинку може здійснюватись за рахунок коштів, отриманих Кооперативом від місцевих Рад, Київської Міської Ради, Київської Міської Державної Адміністрації, держави, додаткових, а також добровільних або доброчинних внесків членів Кооперативу.

7.9.     Отримані Кооперативом пасивні доходи використовуються з метою здійснення капітального ремонту будинку та його устаткування.

7.10.   Фінансовий рік Кооперативу починається з 1 січня та закінчується 31 грудня Наступі фінансові роки відповідають календарним.

7.11.   Кооператив здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, сплачує податки та інші обов’язкові збори відповідно до вимог законодавства України.

7.12.   Утримання об’єктів, що перебувають у спільній власності, здійснюється із дотриманням технічних, протипожежних та санітарних вимог.

СТАТТЯ 8.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ КООПЕРАТИВУ.

ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ

8.1      Органами управління Кооперативу є Загальні збори членів кооперативу або Збори уповноважених і Прав­ління кооперативу.

8.2.     Вищим органом управління Кооперативу є Загальні збори членів кооперативу (надалі — Загальні збори). Загальні збори скликаються в разі необхідності . Виключно до компетенції Загальних зборів належить:

 • затвердження Статуту кооперативу, внесення змін до нього;
 • прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію Кооперативу;
 • прийняття рішень про вступ Кооперативу до кооперативних об’єднань та про взаємодію з громадськими організаціями.

8.3.     При наявності в Кооперативі 75 і більше членів замість Загальних зборів можуть скликатися Збори уповноважених Уповноважені обираються по одному від членів Кооперативу, які мешкають на одному поверсі, строком на три роки, шляхом письмового опитування членів Кооперативу щодо надання згоди на їх представництво в Зборах уповноважених. До компетенції Зборів уповноважених віднесено:

 • обрання Правління, Ревізійної комісії;
 • встановлення розміру і строку внесення внесків членів Кооперативу;
 • прийняття рішень про порядок експлуатації будинку;
 • затвердження кошторису, балансу Кооперативу та річного звіту Правління та Ревізійної комісії;
 • прийняття рішення про збір внесків на капітальний ремонт будинку;
 • прийняття рішення про утворення спеціальних фондів Кооперативу;
 • визначення розмірів, порядку формування та використання цих фондів;
 • надання погодження на прохання власника квартири про переобладнання житлового приміщення у будинку Кооперативу в нежитлове;
 • прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном Кооперативу;
 • встановлен­ня обмежень на користування об’єктами, які перебувають у спільній власності членів Кооперативу;
 • прийняття рішення про преміювання членів правління, ревізійної комісії та інших членів кооперативу;
 • розгляд скарг на дії Правління, Ревізійної комісії та членів Кооперативу;
 • утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників.

8.4.     Чергові збори уповноважених скликаються не рідше двох разів на рік.

8.5.     Про дату, місце, час проведення та порядок денний Загальних зборів члени Кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.

8.6.     Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу 1/3 загального числа членів Кооперативу або уповноважених, Правління, Ревізійної комісії.

8.7.     Позачергові Загальні збори повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У випадку незабезпечення Правлінням скликання позачергових Загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.

8.8.     Загальні збори правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів. Збори уповноважених визнаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 уповноважених.

8.9.     Рішення Загальних зборів про прийняття, внесення змін до Статуту, вступ до кооперативного об’єднання або вихід з нього вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 відсотків членів Кооперативу, присутніх на Загальних зборах.

8.10.   Рішення про реорганізацію та ліквідацію Кооперативу приймаються Загальними зборами за умови, якщо за них проголосувало не менше 3/4 загальної кількості всіх членів Кооперативу.

8.11.   З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів Кооперативу (уповноважених членів), присутніх на Загальних зборах (Зборах уповноважених).

8.12.   Рішення Загальних зборів (Зборів уповноважених) приймаються відкритим голосуванням. Рішення Загальних зборів може бути прийнято шляхом письмового опитування членів Кооперативу.

8.13.   Порядок проведення письмового опитування затверджується Загальними зборами або Зборами уповноважених.

8.14.   Кожний член Кооперативу чи уповноважений Кооперативу має один голос. Замість члена Кооперативу на Загальних зборах може бути присутня уповноважена ним особа. Повноваження підтверджується довіреністю, засвідченою нотаріально або в порядку, передбаченому статтею 245 Цивільного кодексу України. Уповноважена особа може представляти інтереси одного члена Кооперативу.

8.15.   Рішення, що прийняті Загальними зборами або Зборами уповноважених, є обов’язковими для всіх членів Кооперативу, в тому числі для тих, які не брали участі у голосуванні.

8.16.   Протоколи Загальних зборів (Зборів уповноважених) підписуються головою та секретарем зборів і підляга­ють постійному збереженню.

8.17.   У разі відсутності кворуму для проведення Загальних зборів (Зборів уповноважених) Правління кооперативу або голова Кооперативу визначає нову дату і час проведення Загальних зборів (Зборів уповноважених), але не пізніше 14 днів після дати, на яку були призначені збори, що не відбулися.

 

СТАТТЯ 9.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КООПЕРАТИВУ

9.1.     Керівництво поточною діяльністю Кооперативу здійснює його Правління.  Правління обирається загальними зборами з числа членів Кооперативу. Правління має право приймати рішення з усіх питань діяльності Кооперативу за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Зборів уповноважених. Правління є виконавчим органом Кооперативу і підзвітне Загальним зборам та Зборам уповноважених. Правління несе відповідальність за ефективність роботи Кооперативу.

9.2.     Правління Кооперативу зі свого складу обирає голову Правління. Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних Зборів та рішень Правління, діє без довіреності від імені Кооперативу. Голова Правління укладає в межах своєї компетенції угоди і розпоряджається коштами Кооперативу відповідно до затвердженого кошторису з обов’язковим обговоренням на засіданні Правління. Голова Правління має перший підпис на банківських документах, розпоряджається печаткою та штампом і несе повну матеріальну відповідальність.

9.3.     Якщо серед членів Правління нема кандидатури на посаду Голови Правління, Правління Кооперативу може наймати Виконавчого директора для оперативного управління діяльністю Кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу. У цьому випадку Виконавчому директору надається право першого підпису на банківських документах, розпоряджатися печаткою та штампом і нести повну матеріальну відповідальність.

9.4.     Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту та договору про повну матеріальну відповідальність, що укладається з ним Правлінням та виконує функції, делеговані йому Правлінням.

9.5.     Виконавчий директор діє без довіреності від імені Кооперативу і захищає його інтереси у різних організаціях і судах згідно чинного законодавства.

9.6.     До компетенції Голови правління (Виконавчого директора) віднесено:

 • представляти інтереси Кооперативу в державних і громадських органах, на підприємствах, в установах і організаціях згідно з чинним законодавством;
 • укладання договорів з підприємствами, які надають житлово-комунальні, юридичні послуги, виконують будівельні роботи та здійснення контролю за їх виконанням;
 • використання коштів Кооперативу відповідно до затвердженого Загальними зборами або Зборами уповноважених кошторису доходів і витрат на поточний рік;
 • підготовка разом із бухгалтером річного кошторису, балансу, річного звіту та подання їх на погодження Правлінню;
 • ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності кооперативу;
 • прийняття на роботу та звільнення працівників, які обслуговують будинок та прибудинкову територію за згодою Правління кооперативу;
 • здійснення контролю разом з бухгалтером за своєчасною сплатою членами кооперативу щомісячних внесків та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з чинним законодавством України;
 • звіт перед Загальними зборами (Зборами уповноважених) не рідше одного разу на рік та перед Правлінням кооперативу не рідше одного разу на 2-3 місяці;
 • вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Кооперативу, за винятком тих, які належать до компетенції Правління.

9.7.     До компетенції Правління віднесено:

 • постійний контроль за виконанням річного кошторису Кооперативу та діяльністю Голови правління (Виконавчого директора);
 • скликання та організація проведення Загальних зборів (Зборів уповноважених);
 • звіт перед Загальними зборами (Зборами уповноважених) не рідше одного разу на рік;
 • прийняття рішення про затвердження договорів, пов’язаних з діяльністю Кооперативу та укладених Головою правління (Виконавчим директором), контроль за виконанням цих договорів;
 • приймання до членів Кооперативу і виключення з Кооперативу;
 • вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Кооперативу, за винятком тих, які належать до ком­петенції Загальних зборів (Зборів уповноважених);
 • прийняття рішень про використання об’єктів, які перебувають у спільній власності членів Кооперативу;
 • представлення інтересів кооперативу в державних і громадських органах, на підприємствах, в установах і організаціях.

9.8.     Члени Правління обираються Зборами уповноважених строком на три роки. Кожний член Правління може вийти з його складу за своїм бажанням, попередньо подавши письмову заяву до Правління, відзвітува­вши письмово перед Правлінням, а Голова правління — за рішенням Правління та Загальних зборів, передавши справи по акту наступнику.

9.9.     Дострокове відкликання Голови правління може відбуватися в разі порушення ним вимог цього Статуту, невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків, нанесення матеріальних збитків Кооперативу та інше. Дострокове відкликання Голови правління проводиться Загальними зборами за поданням Правління, Ревізійної комісії або ініціативної групи членів Кооперативу; в цьому випадку Голова правління повинен відзвітувати перед Загальними зборами і в разі відкликання передати справи Правлінню по акту в 7-денний строк.

9.10.   Обов’язки члена Правління достроково припиняються в разі його смерті, зникнення і тривалої хвороби, тривалої відсутності, втрати працездатності або дієздатності, відмови виконувати свої обов’язки. При переобрані Правління на Зальних зборах або Зборах уповноважених обов’язково повинні бути:

 • звіт Ревізійної комісії та його обговорення;
 • за можливістю звіт попереднього Голови правління та його обговорення.

9.11.   Передача справ від попереднього Голови правління (Виконавчого директора) до наступного проводиться по акту у 7-денний строк після виборчих зборів.

9.12.   Акт приймання — передачі Статутних документів, печатки та штампів Кооперативу, технічної документації будинку, договорів, листування, заяв, скарг, протоколів Загальних зборів і засідань Правління, річних кошторисів, балансових звітів після висновків Ревізійної комісії (ревізора), всієї бухгалтерської документації, всіх інших документів Кооперативу, матеріальних цінностей, які перебувають на балансі Кооперативу, за списком здійснюється в присутності членів Правління.

9.13.   Матеріальну відповідальність за схоронність перелічених документів, печатки та майна (інвентар, запчастини. канцтовари тощо) Кооперативу несе Голова правління (Виконавчий директор) з подальшою передачею Голові  правління або Правлінню або Виконавчому директору.

9.14.   По закінченні календарного року, в грудні місяці, для розгляду наслідків фінансової-господарської діяльності Правління скликає Загальні збори або Збори уповноважених.

9.15.   Голова правління забезпечує схоронність Статутних та основних документів, протоколів Загальних зборів і засідань Правління, печатки та штампів Кооперативу, технічної документації будинку, договорів, листування, заяв, скарг, річних кошторисів, балансових звітів після висновків Ревізійної комісії (ревізора), всієї бухгалтерської документації, всіх інших документів Кооперативу.

9.16.   У випадку найму Кооперативом Виконавчого директора схоронність печатки та штампів Кооперативу, технічної документації будинку, договорів, листування, заяв, скарг, річних кошторисів, балансових звітів після висновків Ревізійної комісії (ревізора), всієї бухгалтерської документації, всіх інших документів Коо­перативу забезпечує Виконавчий директор.

9.17.   Засідання Правління проводиться не рідше одного разу на 2 місяці та скликається Головою правління.

9.18.   Рішення Правління приймаються більшістю голосів від загальної чисельності членів Правління. Якщо голоси поділились порівну, голос Голови має перевагу.

9.19.   Правління працює за планом. Контроль за його виконанням організує Голова правління.

9.20.   Голова правління або виконавчий директор наймає по трудовому договору бухгалтера і технічний персонал. За рішенням Загальних зборів або Зборів уповноважених виконання робіт з обслуговування і ремонту будинку та утримання прибудинкової території може бути передано згідно з договором підприємствам з обслуговування та ремонту житла. Окремі види робіт з обслуговування будинку та прибудинкової території можуть виконуватися фізичними особами на договірних умовах.

9.21.   Для здійснення контролю за фінансовою-господарською діяльністю Кооперативу на Загальних зборах або Зборах уповноважених обирається на три роки з числа членів Кооперативу Ревізійна комісія (3 чол.). Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Кооперативу проводиться Ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням Загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 відсотків членів Кооперативу. На вимогу Ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб Кооперативу. Рішення Загальних зборів або Зборів уповноважених про результати діяльності Кооперативу, затвердження річного звіту, кошторису видатків і надходжень та розмірів внесків членів Кооперативу приймаються з урахуванням висновків Ревізійної комісії. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів (Зборів уповноважених) у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Кооперативу або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

СТАТТЯ 10.

ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ КООПЕРАТИВУ

10.1.   Кооператив може бути ліквідовано за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду.

10.2.   Ліквідація кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії. З дня призначен­ня ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Кооперативу. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту призначення публікує інформацію про ліквідацію Кооперативу в одному з офіційних органів преси із зазначенням строку подачі своїх претензій, оцінює наявне майно Кооперативу, виявляє дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Кооперативу третім особам, а також його членам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором.

10.3.   Ліквідаційна комісія зобов’язана провести роботу, пов’язану із стягненням дебіторської заборгованості кооперативу і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію кооперативу), встановити порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заявлення претензій кредиторами, який не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації інформації про ліквідацію кооперативу.

10.4.   Майно, кошти та будь-які інші активи Кооперативу у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) після розрахунків по оплаті особам, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед кредиторами, мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям (правонаступникам) відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, у Порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством та Статутними документами, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію. Майно, передане Кооперативу у користу­вання, повертається у натуральній формі без винагороди.

10.5.   Майно та кошти Кооперативу не підлягають розподілу між членами Кооперативу, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

10.6.               Ліквідація кооперативу вважається завершеною, а кооператив таким, що припинив свою діяльність, із внесення запису про це до державного реєстру.

10.7.   Реорганізація Кооперативу проводиться лише за рішенням Загальних зборів; при реорганізації Кооперативу вся сукупність прав та обов’язків Кооперативу переходить до його правонаступників.

 

 

 

 

Голова  правління

житлово-будівельного кооперативу «ПЕДАГОГ»   ________________________